TBMM Çevre Komisyonu, 'Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nı görüşmek üzere Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş başkanlığında toplandı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu (ortada), komisyona sunum yaptı.  ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı TBMM Çevre Komisyonu’nda Görüşüldü…

8 Kasım 2017

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı TBMM Çevre Komisyonu’nda Görüşüldü…

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş başkanlığında toplanan komisyonda tasarıyla ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tasarının, büyük bir katılım ve istişareyle hazırlandığını ifade etti.
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (5)

Biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili özel bir kanunun bulunmadığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, tasarıyla, korunan alanlarla ilgili mevzuattaki boşlukların giderilmesi ve aynı sahada birden fazla koruma kategorisinin çakışmasından kaynaklanan yetki karmaşasının giderileceğini anlattı.

Korumanın güçlendirilmesi gerekçeleriyle tasarının hazırlandığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tasarıyla, tabiatı koruma sisteminin uluslararası sistemle uyumlaştırılacağını, Uluslararası Sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerin de yerine getirileceğini vurguladı.
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (1)

AB müzakerelerindeki 2009 Çevre Faslının Kapanış Kriterlerinden biri kapsamında Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun çıkartılmasının taahhüt edildiğini anımsatan Prof. Dr. Eroğlu, tasarıyla, ilgili taraflarla iş birliği yapmak için mahalli ve ulusal düzeyde istişare ve karar alma mekanizmasının oluşturulduğunu ifade etti.
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (4)

Uluslararası kabul görmüş olan korunan alanlar sistemi ile uyumlaştırılarak tabiatı korumaya yönelik sistemin yeniden düzenlendiğini aktaran Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Korunan alanların tespit ve ilan süreçlerinin alanı yöneten kurum tarafından yürütülmesi sağlanmaktadır. Aynı alanda en uygun koruma kategorisi belirlenerek çakışmalar önlenmektedir.” dedi.
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (3)

“Koruma Kullanma Dengesi”

İlan edilmiş korunan alanlarının sınırlarının bu tasarı hükümlerine göre değiştirilebileceği, kısmen veya tamamen farklı koruma kategorisi kapsamına alınabileceği veya ilan edilmiş koruma kararının kaldırılabileceğine yönelik düzenleme getirildiğine işaret eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Korunan alanların koruma kullanma dengesi kapsamında sürdürülebilir yönetimi için ihtiyaç duyulan planlara yönelik düzenleme yapılmıştır. Biyolojik çeşitliliğin, türlerin ve habitatların korunması ve alan yönetimi için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması, tahsisi ve takasına yönelik düzenleme getirilmiştir.” diye konuştu.

Korunan alanlar içerisinde yer alan taşınmazlar ile taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesislerin, planlarına uygun olarak yapılması, kullanılması veya işletilmesi maksadıyla izin, tahsis ve kiralama işlemlerine yönelik düzenlemeler de yapıldığını belirten Prof. Dr. Eroğlu, tasarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“ÇED izni kapsamında olmasa dahi verilen izinler müstakil olarak Ekolojik Etki Değerlendirmesi’ne tabi tutululacak.

Ülkemizin gen kaynaklarının korunması maksadı ile araştırma izinleri, biyolojik çeşitliliğimizin tespiti, veri tabanında kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanacak; gen kaynaklarımızın yurt dışına kaçırılması önlenecek.

Korunan alanlar ve biyolojik çeşitliliğin unsurlarına zarar verilmesini, tahrip edilmesini veya yok edilmesini önlemek maksadıyla yasaklanan fiiller tanımlanıyor. Denetim ve korumaya, adli ve idari yaptırımlar ile tazmin yükümlülüğü belirleniyor.
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (2)

Tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulacak gelir kaynakları tanımlanıyor.

Koruma tedbirlerinden etkilenen yöre halkına kaynak aktarılmasına; tabiatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verecek ilgililere destek ve teşvik verilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Korunan alanlara, tür ve habitatlara muhtemel baskıları azaltmak ve halkın dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, ormanlık alanlar ve bu maksatla Bakanlığa tahsis edilmiş hazine taşınmazları üzerinde mesire yerleri belirlenebilecek.

Orman alanlarında, yaş, çap ve boy itibarıyla kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzun bir ömre sahip olan ağaçlar, Bakanlıkça ‘anıt ağaç’ olarak belirlenip koruma altına alınacak.”
web_Çevre Komisyonu kasım 2017 (6)

Eğitim ve sosyal tesis maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları lehine verilmiş izinlerin, bu tesislerin maksadına uygun olarak kullanılmaması sebebiyle iptal edilmesine yönelik düzenleme getirildiğini belirten Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde kalan, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının da iptal edilmesine yönelik düzenlemeye gidildiğini kaydetti.

About Author

Connect with Me: